Tolışə şeir (Talışca şeir)
Həsrət kəşdəm bəlelə do livonro
Həmüşəmı təbiətı dəvonro
Sekertıro, həlimdorı, bəvonro.
Mıne bəçma di yad karde şinə di
Büküədə ömr dəvarde şinə di.
Jıqo karde ışta zıvon yod bekam.
Kiro botom, az korəro dard bıkəm
Dəçıma di dəqarde nünə lokəm
Jitımünim dətı marde şinə di
Bükuədəm ömr dəvarde şinə di
Kavüəkerı kavüə sığün, Kəmləkon
Çı Boğını hülə doon, ə məkon
İ rüj mıro harde jivon ebəkan
Şair bətı obəqarde şinə di
Fələk bə peş pebəqardə şinə di

Buradan Paylaşın

Müəllif

Əvvəlki yazı
Sonrakı Yazı